HTTPS

Trước hết nói về Cloudflare: Bản chất là 1 dịch vụ DNS giúp phân giải domain thành IP tới các server web services. Tuy nhiên Cloudflare có nhiều tính năng hơn các dịch vụ DNS khác do đó hiện đang được sử dụng nhiều như: SSL / DDos protection /...

More
  • December 25, 2022