Cấu hình Cloudflare SSL cho website

Cloudflare
Share

Trước hết nói về Cloudflare: Bản chất là 1 dịch vụ DNS giúp phân giải domain thành IP tới các server web services.

Tuy nhiên Cloudflare có nhiều tính năng hơn các dịch vụ DNS khác do đó hiện đang được sử dụng nhiều như: SSL / DDos protection / CDN ..

Quay lại ý chính. Như đã nói ở trên Cloudflare cung cấp dịch vụ SSL. Dịch vụ này có nhiều cấu hình:

  • Off : Không đi qua SSL
  • Flexible : Chỉ tiếp nhận SSL từ vistor gửi tới Cloudflare, tuy nhiên sau đó connection giữa Cloudflare và server không qua SSL nữa
  • Full : Tiếp nhận SSL từ vistor tới Cloudflare và sau đó từ Cloudflare tới server qua SSL – Self-signed
  • Và cuối cùng là FULL (strict) tương tự FULL tuy nhiên bắt buộc bạn phải có SSL hợp lệ bởi CA hoặc Cloudflare cấp.

Do đó khi này với visitor cái họ thấy là SSL của Cloudflare, và bạn cũng không phải bận tâm vì self-signed sẽ gây rắc rối cho visitors.

Cấu hình DNS về server
Cấu hình SSL của Cloudflare

Do DNS thông qua Cloudflare được sử dụng như 1 Proxy. Do đó bạn có thể “dấu” được server thật sự đứng phía sau.

Cloudflare Proxy
  • December 25, 2022