Laravel – Stable Diffusion

Sau một thời gian nghịch Stable Diffusion thì giờ cũng chút hứng thú với … code Laravel cho em nó.

https://github.com/jooservices/Stable-Diffusion

Về cơ bản

 • Tạo ra queues để liên tục generate images
 • Tạo ra các “base prompt” để có thể tái` sử dụng ( ví dụ có thể tạo ``$prompt->portraits('Irene Aronson') thì sẽ tự add prompt là portraits của nghệ sĩ Irene Aronson

Alrite. Tuy nhiên trước đó thì cần chuẩn bị 1 số thứ

 • Stable Diffusion ( webUI ) chạy service
Description=systemd service start stable-diffusion

[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
ExecStart=/bin/bash /home/joos/stable-diffusion-webui/webui.sh
User=joos
WorkingDirectory=/home/joos/stable-diffusion-webui/
StandardOutput=append:/var/log/sdwebui.log
StandardError=append:/var/log/sdwebui.log

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • 1 em cron để chạy schedule:run của Laravel

Xong ! Giờ thì ta có 2 cách

 • Generate ra “queues” qua command
php artisan stable-diffusion:generate --prompt="a beautiful girl at 20 years old. she has colorful hair"

Command này sẽ sinh ra 1.001 queues ứng với prompt trên và … toàn bộ models mình đang có.

 • Code thêm theo ý
    $response = $service
      ->txt2img()
      ->generate($payload)
      ->save($queue->uuid)
      ->getResponse();