Grafana – Monitor các thiết bị

Ở các bài trước ta đã setup được cơ bản server cho web hosting, gatekeeper. Vậy post này ta setup Grafana trên `gatekeeper` để monitor các server(s).

Đầu tiên là install Grafana . Cái này quite simple chỉ cần follow up guide trên website của hãng là okay.

Sau đó install Prometheus

Setup Group & User

groupadd prometheus
useradd -s /sbin/nologin --system -g prometheus prometheus

Setup các directories cần thiết

mkdir /var/lib/prometheus
for i in rules rules.d files_sd; do sudo mkdir -p /etc/prometheus/${i}; done

Directory “““/var/lib/prometheus sẽ dùng chứa data do đó suggest store trên HDD thay vì SSD chính để bảo toàn tuổi thọ cho SSD, cũng như không làm ảnh hưởng performance của SSD cho các việc khác liên quan tới OS.

Download Prometheus

mkdir -p /tmp/prometheus
cd /tmp/prometheus
curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/prometheus/releases/latest | grep browser_download_url | grep linux-amd64 | cut -d '"' -f 4 | wget -qi -
tar xvf prometheus*.tar.gz

Tiếp theo là cd vào directory vừa unzip ra và move binaries về “`/usr/local/bin

sudo mv prometheus promtool /usr/local/bin/

Sau đó tạo file config ( ở directory song song với data )

sudo mv prometheus.yml /etc/prometheus/prometheus.yml

Tạo service

[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=5s
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/ \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries \
  --web.listen-address=0.0.0.0:9090 \
  --web.enable-lifecycle \
  --log.level=info

[Install]
WantedBy=multi-user.target

https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/command-line/prometheus

Chú ý thay đổi path phù hợp

Enable service khi boot và start

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable node_exporter
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl status node_exporter

Như vậy là xong. Prometheus sẽ chạy ở port 9090

Thực tế https://prometheus.jooservices.com

Ở các bài tiếp theo sẽ setup tiếp các exporters / loki

Gatekeep server with Syslog-NG

Em gatekeep được hiểu như gác cổng của toàn bộ thiết bị sau đó, do đó nó cũng phải monitoring mọi thứ. Syslog-NG là một trong những services cần thiết

 • Router sẽ bắn syslog về
 • Core Switch cũng sẽ bắn syslog về
 • Cuối cùng là các AP cũng vậy
 • …. và bất kì thiết bị nào khác cũng sẽ tương tự

Sự khác biệt giữa syslog / syslog-ng & rsyslog

https://serverfault.com/questions/692309/what-is-the-difference-between-syslog-rsyslog-and-syslog-ng

Đầu tiên là phải enable UDP port 514 để nhận syslog từ ngoài vào. Mấy món này sẽ easily hơn với Webmin UI.

Vậy là SyslogNG đã ready. Tuy nhiên cần lưu ý kiểm port 514 UDP đã được enable ( most of case thì Webmin sẽ install luôn firewall và tất nhiên port này không được enabled )

Tuy nhiên log là thứ … write liên tục. Do đó giảm thiểu cái nào được ra khỏi SSD thì tốt bấy nhiêu.

 • Log sources : Các nguồn cung cấp logs . Ở đây mình đã thêm s_net
 • Log destination : Store logs vào đâu
 • Log filter : Lọc các logs
 • Và cuối cùng là kết hợp mọi thứ để tạo log : Log từ source nào – Filter thế nào & Save vào đâu

HAProxy server

Ở bài trước mình đã có 1 con server selfhosted dành cho web server. Tuy nhiên homelab này mình sẽ có nhiều server do đó sẽ cần 1 em đóng vai trò gateway ( cũng như monitoring )

 • i5-8700
 • 32GB RAM – 2666Mhz
 • SSD NVme Gen3 x4 : 256GB
 • HDD Sata : 1TB

Sau khi setup xong Ubuntu server như ở bài trước ( không cần Virtualmin ) thì ở server này sẽ cần HAProxy

HAProxy is a free, very fast and reliable reverse-proxy offering high availabilityload balancing, and proxying for TCP and HTTP-based applications.

Mục đích sử dụng HAProxy để forward request về các servers / services cần thiết. Ví dụ

 • https://selfhosted.jooservices.com/ sẽ được forward về Virtualmin ( port 10000 ) ở server selfhosted ta vừa installed trước.
 • https://jooservices.com sẽ forward về port 443 ( SSL ) của Virtualmin và load website

Cấu hình HAProxy

# HAProxy Stats
listen stats
    bind *:1936
    log global

    maxconn 10

    stats enable
    stats show-node

    http-request use-service prometheus-exporter if { path /metrics }
    stats uri /stats

Bật HAProxy stats để quản lý

Tạm gác qua Sentry & Grafana ta sẽ nói sau. Thì ta có FE SSL cho các services

 • cnmatrix.jooservices.com : Trỏ về Core switch port 443
 • gatekeeper.jooservices.com : Trỏ về con server này với Webmin ( không phải Virtualmin ) trên port 10000
 • jooservices.com && xcrawler.net cùng nằm trên selfhosted server với port 443

Và sau đó là config BE để forward về server / port tương tứng với từng FE

global
	log /dev/log	local0
	log /dev/log	local1 notice
	chroot /var/lib/haproxy
	stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
	stats timeout 30s
	user haproxy
	group haproxy
	daemon

	# Default SSL material locations
	ca-base /etc/ssl/certs
	crt-base /etc/ssl/private

	# See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&config=intermediate
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
    ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

defaults
	log	global
	mode	http
	option	httplog
	option	dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
	errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
	errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
	errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
	errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
	errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
	errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
	errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

  # Newly added timeouts
  timeout http-request 10s
  timeout http-keep-alive 2s
  timeout queue 5s
  timeout tunnel 2m
  timeout client-fin 1s
  timeout server-fin 1s

# Caching
cache hosting
  total-max-size 4095  # MB
  max-object-size 10000 # bytes
  max-age 3600      # seconds

cache general
  total-max-size 4095  # MB
  max-object-size 10000 # bytes
  max-age 3600      # seconds

# HAProxy Stats
listen stats
    bind *:1936
    log global

    maxconn 10

    stats enable
    stats show-node

    http-request use-service prometheus-exporter if { path /metrics }
    stats uri /stats

userlist basic_auth_logins
    user <username> insecure-password <password>


# Frontend HTTP
frontend http
  bind :80
  mode http
  compression algo gzip

  acl acl_grafana hdr(host) -i grafana.jooservices.com
  acl acl_sentry hdr(host) -i sentry.jooservices.com

  use_backend be_grafana if acl_grafana
  #default_backend be_http

backend be_grafana
    mode http
    balance roundrobin
    server gatekeeper 192.168.1.5:3000 check

backend be_sentry
    mode http
    balance roundrobin
    server gitlab 192.168.1.5:9000 check

## Frontend SSL
frontend ssl
    bind :443
    mode tcp
    option tcplog

    # Wait for a client hello for at most 5 seconds
    tcp-request inspect-delay 5s
    tcp-request content accept if { req_ssl_hello_type 1 }

    ## 192.168.1.2
    use_backend be_ssl_cnmatrix if { req_ssl_sni -i cnmatrix.jooservices.com }

    ## 192.168.1.3
    # use_backend be_ssl_unifi if { req_ssl_sni -i unifi.jooservices.com }

	## 192.168.1.5
	use_backend be_ssl_webmin_gatekeeper if { req_ssl_sni -m end gatekeeper.jooservices.com }

    ## 192.168.1.6
    use_backend be_ssl_selfhosted if { req_ssl_sni -i jooservices.com }
	use_backend be_ssl_virtualmin_selfhosted if { req_ssl_sni -m end selfhosted.jooservices.com }
	#### XCrawler
    use_backend be_ssl_selfhosted if { req_ssl_sni -i xcrawler.net }
    use_backend be_ssl_selfhosted if { req_ssl_sni -m end .xcrawler.net }

    ## 192.168.1.8
    use_backend be_ssl_nas if { req_ssl_sni -i nas.jooservices.com }

    ## 192.168.1.10
    #use_backend be_ssl_esxi if { req_ssl_sni -i esxi.jooservices.com }

    ## 192.168.1.24
    #use_backend be_ssl_gitlab if { req_ssl_sni -i gitlab.jooservices.com }

    ## Virtualmin / Webmin
    #use_backend be_ssl_hosting_virtualmin if { req_ssl_sni -i virtualmin.jooservices.com }
    #use_backend be_ssl_gatekeeper_webmin if { req_ssl_sni -i gatekeeper.jooservices.com }
    #use_backend be_ssl_smb_webmin if { req_ssl_sni -i smb.jooservices.com }

    ## Hosting
    ## 192.168.1.20
    #use_backend be_ssl_hosting if { req_ssl_sni -i jooservices.com }    

    ## XCrawler
    ## 192.168.1.30
    #use_backend be_ssl_xcrawler if { req_ssl_sni -i xcrawler.net }
    #use_backend be_ssl_xcrawler if { req_ssl_sni -m end .xcrawler.net }

    #default_backend be_ssl_hosting

## Backend SSL
### CnMatrix
backend be_ssl_cnmatrix
    mode tcp
    balance roundrobin
    server cnmatrix 192.168.1.2:443 check

### Gatekeeper
backend be_ssl_webmin_gatekeeper
    mode tcp
    balance roundrobin
    server selfhosted 192.168.1.5:10000 check

### NAS
backend be_ssl_nas
    mode tcp
    balance roundrobin
    server nas 192.168.1.8:443 check

## Selfhosted
backend be_ssl_selfhosted
    mode tcp
    balance roundrobin
    server selfhosted 192.168.1.6:443 check
backend be_ssl_virtualmin_selfhosted
    mode tcp
    balance roundrobin
    server selfhosted 192.168.1.6:10000 check

[Part 1] Ubuntu server for web hosting

Bài đầu tiên trong series là Setup 1 con Ubuntu server.

Mình có 1 con HP EliteDesk 800 G2 với

 • i5-6400
 • 32GB RAM – 2666Mhz
 • SSD NVme Gen3 x4 : 256GB
 • SSD Sata : 120GB

OS

Read more: [Part 1] Ubuntu server for web hosting

Oki sau khi installed OS xong. Ta có 1 vài thứ cơ bản

Update /etc/sudoers và thêm vào cuối file

$USER ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
 • Update LVM 100% Storage
 • Update NTP & Timezone
curl -L https://raw.githubusercontent.com/jooservices/bash/main/services/vm | bash

Oki để hosting ta sẽ dùng Virtualmin.

Virtualmin is the leading and most sophisticated web hosting control panel designed for Linux systems.

Virtualmin

By default Virtualmin không có đủ hết các PHP versions do đó ta sẽ install thêm

curl -L https://raw.githubusercontent.com/jooservices/bash/main/services/multi-php.sh | bash

Cơ bản 1 con web hosting như vậy là đủ. Một số packages bổ sung tùy chọn

By default Webmin / Virtualmin sẽ enable firewall. Do đó nếu cần access từ ngoài vào với các 3rd party services / ports thì cần update rules

Live site : https://selfhosted.jooservices.com

Để setup domain / Cloudflare trỏ về Virtualmin ta sẽ dùng HAProxy ở bài sau