[Part 1] Ubuntu server for web hosting

Bài đầu tiên trong series là Setup 1 con Ubuntu server.

Mình có 1 con HP EliteDesk 800 G2 với

  • i5-6400
  • 32GB RAM – 2666Mhz
  • SSD NVme Gen3 x4 : 256GB
  • SSD Sata : 120GB

OS

Read more: [Part 1] Ubuntu server for web hosting

Oki sau khi installed OS xong. Ta có 1 vài thứ cơ bản

Update /etc/sudoers và thêm vào cuối file

$USER ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
  • Update LVM 100% Storage
  • Update NTP & Timezone
curl -L https://raw.githubusercontent.com/jooservices/bash/main/services/vm | bash

Oki để hosting ta sẽ dùng Virtualmin.

Virtualmin is the leading and most sophisticated web hosting control panel designed for Linux systems.

Virtualmin

By default Virtualmin không có đủ hết các PHP versions do đó ta sẽ install thêm

curl -L https://raw.githubusercontent.com/jooservices/bash/main/services/multi-php.sh | bash

Cơ bản 1 con web hosting như vậy là đủ. Một số packages bổ sung tùy chọn

By default Webmin / Virtualmin sẽ enable firewall. Do đó nếu cần access từ ngoài vào với các 3rd party services / ports thì cần update rules

Live site : https://selfhosted.jooservices.com

Để setup domain / Cloudflare trỏ về Virtualmin ta sẽ dùng HAProxy ở bài sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *