HAProxy server

Ở bài trước mình đã có 1 con server selfhosted dành cho web server. Tuy nhiên homelab này mình sẽ có nhiều server do đó sẽ cần 1 em đóng vai trò gateway ( cũng như monitoring )

 • i5-8700
 • 32GB RAM – 2666Mhz
 • SSD NVme Gen3 x4 : 256GB
 • HDD Sata : 1TB

Sau khi setup xong Ubuntu server như ở bài trước ( không cần Virtualmin ) thì ở server này sẽ cần HAProxy

HAProxy is a free, very fast and reliable reverse-proxy offering high availabilityload balancing, and proxying for TCP and HTTP-based applications.

Mục đích sử dụng HAProxy để forward request về các servers / services cần thiết. Ví dụ

 • https://selfhosted.jooservices.com/ sẽ được forward về Virtualmin ( port 10000 ) ở server selfhosted ta vừa installed trước.
 • https://jooservices.com sẽ forward về port 443 ( SSL ) của Virtualmin và load website

Cấu hình HAProxy

# HAProxy Stats
listen stats
    bind *:1936
    log global

    maxconn 10

    stats enable
    stats show-node

    http-request use-service prometheus-exporter if { path /metrics }
    stats uri /stats

Bật HAProxy stats để quản lý

Tạm gác qua Sentry & Grafana ta sẽ nói sau. Thì ta có FE SSL cho các services

 • cnmatrix.jooservices.com : Trỏ về Core switch port 443
 • gatekeeper.jooservices.com : Trỏ về con server này với Webmin ( không phải Virtualmin ) trên port 10000
 • jooservices.com && xcrawler.net cùng nằm trên selfhosted server với port 443

Và sau đó là config BE để forward về server / port tương tứng với từng FE

global
	log /dev/log	local0
	log /dev/log	local1 notice
	chroot /var/lib/haproxy
	stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
	stats timeout 30s
	user haproxy
	group haproxy
	daemon

	# Default SSL material locations
	ca-base /etc/ssl/certs
	crt-base /etc/ssl/private

	# See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&config=intermediate
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
    ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

defaults
	log	global
	mode	http
	option	httplog
	option	dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
	errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
	errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
	errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
	errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
	errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
	errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
	errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

  # Newly added timeouts
  timeout http-request 10s
  timeout http-keep-alive 2s
  timeout queue 5s
  timeout tunnel 2m
  timeout client-fin 1s
  timeout server-fin 1s

# Caching
cache hosting
  total-max-size 4095  # MB
  max-object-size 10000 # bytes
  max-age 3600      # seconds

cache general
  total-max-size 4095  # MB
  max-object-size 10000 # bytes
  max-age 3600      # seconds

# HAProxy Stats
listen stats
    bind *:1936
    log global

    maxconn 10

    stats enable
    stats show-node

    http-request use-service prometheus-exporter if { path /metrics }
    stats uri /stats

userlist basic_auth_logins
    user <username> insecure-password <password>


# Frontend HTTP
frontend http
  bind :80
  mode http
  compression algo gzip

  acl acl_grafana hdr(host) -i grafana.jooservices.com
  acl acl_sentry hdr(host) -i sentry.jooservices.com

  use_backend be_grafana if acl_grafana
  #default_backend be_http

backend be_grafana
    mode http
    balance roundrobin
    server gatekeeper 192.168.1.5:3000 check

backend be_sentry
    mode http
    balance roundrobin
    server gitlab 192.168.1.5:9000 check

## Frontend SSL
frontend ssl
    bind :443
    mode tcp
    option tcplog

    # Wait for a client hello for at most 5 seconds
    tcp-request inspect-delay 5s
    tcp-request content accept if { req_ssl_hello_type 1 }

    ## 192.168.1.2
    use_backend be_ssl_cnmatrix if { req_ssl_sni -i cnmatrix.jooservices.com }

    ## 192.168.1.3
    # use_backend be_ssl_unifi if { req_ssl_sni -i unifi.jooservices.com }

	## 192.168.1.5
	use_backend be_ssl_webmin_gatekeeper if { req_ssl_sni -m end gatekeeper.jooservices.com }

    ## 192.168.1.6
    use_backend be_ssl_selfhosted if { req_ssl_sni -i jooservices.com }
	use_backend be_ssl_virtualmin_selfhosted if { req_ssl_sni -m end selfhosted.jooservices.com }
	#### XCrawler
    use_backend be_ssl_selfhosted if { req_ssl_sni -i xcrawler.net }
    use_backend be_ssl_selfhosted if { req_ssl_sni -m end .xcrawler.net }

    ## 192.168.1.8
    use_backend be_ssl_nas if { req_ssl_sni -i nas.jooservices.com }

    ## 192.168.1.10
    #use_backend be_ssl_esxi if { req_ssl_sni -i esxi.jooservices.com }

    ## 192.168.1.24
    #use_backend be_ssl_gitlab if { req_ssl_sni -i gitlab.jooservices.com }

    ## Virtualmin / Webmin
    #use_backend be_ssl_hosting_virtualmin if { req_ssl_sni -i virtualmin.jooservices.com }
    #use_backend be_ssl_gatekeeper_webmin if { req_ssl_sni -i gatekeeper.jooservices.com }
    #use_backend be_ssl_smb_webmin if { req_ssl_sni -i smb.jooservices.com }

    ## Hosting
    ## 192.168.1.20
    #use_backend be_ssl_hosting if { req_ssl_sni -i jooservices.com }    

    ## XCrawler
    ## 192.168.1.30
    #use_backend be_ssl_xcrawler if { req_ssl_sni -i xcrawler.net }
    #use_backend be_ssl_xcrawler if { req_ssl_sni -m end .xcrawler.net }

    #default_backend be_ssl_hosting

## Backend SSL
### CnMatrix
backend be_ssl_cnmatrix
    mode tcp
    balance roundrobin
    server cnmatrix 192.168.1.2:443 check

### Gatekeeper
backend be_ssl_webmin_gatekeeper
    mode tcp
    balance roundrobin
    server selfhosted 192.168.1.5:10000 check

### NAS
backend be_ssl_nas
    mode tcp
    balance roundrobin
    server nas 192.168.1.8:443 check

## Selfhosted
backend be_ssl_selfhosted
    mode tcp
    balance roundrobin
    server selfhosted 192.168.1.6:443 check
backend be_ssl_virtualmin_selfhosted
    mode tcp
    balance roundrobin
    server selfhosted 192.168.1.6:10000 check

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *