Github action – Reusable

# https://docs.github.com/en/actions/learn-github-actions/understanding-github-actions
name: XCrawler - Build & Tests

# https://docs.github.com/en/actions/reference/workflow-syntax-for-github-actions#jobsjob_idruns-on
on:
 # https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows
 pull_request:
  branches: [ develop ]
  types: [ opened, synchronize ]

jobs:

 sonar_cloud:
  name: SonarCloud
  uses: ./.github/workflows/sonar_cloud.yml
  secrets: inherit

 security_check:
  name: Security check
  uses: ./.github/workflows/security_check.yml
  secrets: inherit

 code_standards:
  name: Code standards check
  needs: [ sonar_cloud, security_check ]
  strategy:
   matrix:
    lint: [ phpstan, phpmd, phpcs ]
  uses: ./.github/workflows/code_standards.yml
  with:
   lint: ${{ matrix.lint }}
  secrets: inherit

 tests:
  name: Execute UnitTest
  needs: [ code_standards ]
  strategy:
   matrix:
    test: [ Client, JAV, Flickr, Core ]
  uses: ./.github/workflows/unittest.yml
  with:
   test: ${{ matrix.test }}
  secrets: inherit

 finalizing_build:
  name: "All Parallel Tests passed"
  needs: [ tests ]
  uses: ./.github/workflows/codecov.yml
  secrets: inherit
Continue reading Github action – Reusable

HAProxy Health check fails

backend be_staging
    option httpchk

    server staging 192.168.1.60:80 check

Web server sử dụng Nginx

Đối với config trên thì HAProxy báo be_staging not available dù rằng mọi access đều working fine. !

Check Nginx log ta có

192.168.1.4 - - [27/Aug/2023:21:36:00 +0700] "OPTIONS / HTTP/1.0" 405 166 "-" "-"

Vậy là do Nginx nó trả về 405 cho OPTIONS requests.

Update HAProxy

backend be_staging
    option httpchk GET /
    http-check expect status 200

    server staging 192.168.1.60:80 check

Và mọi thứ trở về lại bình thường !

Laravel – Stable Diffusion

Sau một thời gian nghịch Stable Diffusion thì giờ cũng chút hứng thú với … code Laravel cho em nó.

https://github.com/jooservices/Stable-Diffusion

Về cơ bản

 • Tạo ra queues để liên tục generate images
 • Tạo ra các “base prompt” để có thể tái` sử dụng ( ví dụ có thể tạo ``$prompt->portraits('Irene Aronson') thì sẽ tự add prompt là portraits của nghệ sĩ Irene Aronson

Alrite. Tuy nhiên trước đó thì cần chuẩn bị 1 số thứ

 • Stable Diffusion ( webUI ) chạy service
Description=systemd service start stable-diffusion

[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
ExecStart=/bin/bash /home/joos/stable-diffusion-webui/webui.sh
User=joos
WorkingDirectory=/home/joos/stable-diffusion-webui/
StandardOutput=append:/var/log/sdwebui.log
StandardError=append:/var/log/sdwebui.log

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • 1 em cron để chạy schedule:run của Laravel

Xong ! Giờ thì ta có 2 cách

 • Generate ra “queues” qua command
php artisan stable-diffusion:generate --prompt="a beautiful girl at 20 years old. she has colorful hair"

Command này sẽ sinh ra 1.001 queues ứng với prompt trên và … toàn bộ models mình đang có.

 • Code thêm theo ý
    $response = $service
      ->txt2img()
      ->generate($payload)
      ->save($queue->uuid)
      ->getResponse();

Stable Diffusion – Public port

Bài viết này mình không tập trung vào Stable Diffusion mà là cách xử lý bài toán public port khi bản thân nó chỉ bind cho localhost.

By default Stable Diffusion chỉ listening trên 127.0.0.1:7860, nghĩa là bạn không thể public ra ngoài Internet hoặc access từ các máy khác trong LAN.

Tất nhiên ta vẫn có thể sử dụng paramter –listen để listening trên 0.0.0.0:7860. Tuy nhiên cái giá phải trả là sẽ bị hạn chế nhiều thứ ( góc nhìn của developer AUTOMATIC1111 có lẽ là hạn chế bị change settings, cài extensions ngoài ý muốn khi public ).

Nhưng nếu bạn vẫn muốn làm điều này thì sao ? Giải quyết bài toán này khá đơn giản với HAProxy

 • HAProxy có thể dùng Frontend để listening 1 port nhất định sau đó forwarding về 1 IP khác. Trong trường hợp này là 127.0.0.1

Vậy trên chính cái máy bạn install Stable Diffusion WebUI, ta setup thêm HAProxy và cấu hình

frontend http
    bind :8080
    mode http

    default_backend be_developbackend be_develop
  # default backend
    #option httpchk

    server hosting 127.0.0.1:7860

Nghĩa là ta listening port 8080 từ ngoài vào ( tất nhiên router đã NAT 8080 về IP máy rồi ).

Sau đó do HAProxy nằm trên chính máy Stable Diffusion nên hiển nhiên access 127.0.0.1 được. Vậy ta cứ forward về đó thôi.

Xong 😀

Tất nhiên lúc này ta có thể secure thêm 1 chút bằng basic authenticate.

HAProxy SSL Passthrough

frontend ssl
    bind :443
    mode tcp
    option tcplog

    # Wait for a client hello for at most 5 seconds
    tcp-request inspect-delay 5s
    tcp-request content accept if { req_ssl_hello_type 1 }

    use_backend be_ssl_hosting if { req_ssl_sni -i jooservices.com }

    default_backend be_ssl
backend be_ssl_hosting
    mode tcp
    balance roundrobin
    server aaa_ssl_server 192.168.1.39:443 check

My infrastructure network

Về cơ bản infrastructure network này mình build chưa được hoàn thiện, nhưng cũng thấy tương đối happy về nó. 1 chút chia sẽ.

Router 3910

 • Mình có tổng cộng 4 WANs. Tuy nhiên thực tế chỉ có 1 WAN chính với IP tĩnh

Core Switch – CnMatrix 2028-P

 • Thật ra em này có 1 điểm dở là không có port 2.5Gbe nên vướng 1 con Asus AX86U đành phải xài tạm port 1Gbe
 • 1 port SFP+ đến “Workstation”
 • 1 port 1Gbe đến X300
 • 1 port 1Gbe đến ProDesk
 • 1 port 1Gbe đến Asus AX86U

ProDesk

 • Em nó tuy nhỏ bé nhưng lại gần như là mấu chốt chính của toàn bộ Network. Gọi em nó là gatekeeper
 • HAProxy
  • Tiếp nhận 100% mọi requests và sau đó forwarding đến các server phía sau
  • Cũng là em SSH Jumper luôn
  • Tuy nhiên 1 số bất cập mình chưa làm được
   • Forward RDP
   • Passthrough SSL ( cái này đúng ra đã từng làm được mà giờ lại bị stucked )
 • Grafana
 • Loki
 • Syslog
 • Pihole

Asrock X300

 • Bản chất em này … ăn điện ít mà specs cũng kha khá ( 5700G / 64GB RAM & 2 TB SSD ) nên “hiểu” em nó như 1 thiết bị thứ sẽ online gần như 24/7. Do đó các “services” hosting trên đây là các services cần online liên tục
 • 1 con Virtualmin để hosting … chính các web này và n web khác
 • và 1 vài VM khác

Workstation

 • Em nó chính thức đã được triển khai với ESXi 7
 • 1 em VM “SMB” được attach với các HDDs. Em này bản thân cũng khá nhỏ, chủ yếu để phục vụ SMB / Plex & Torrent thôi
 • Em Workstation ngốn điện cao nên lý thuyết cũng khó online 24/7 mà sẽ có lúc down. Tuy nhiên specs em nó mạnh. Nên các service cần resource cao sẽ nằm trên đây.