Grafana – Monitor các thiết bị

Ở các bài trước ta đã setup được cơ bản server cho web hosting, gatekeeper. Vậy post này ta setup Grafana trên `gatekeeper` để monitor các server(s).

Đầu tiên là install Grafana . Cái này quite simple chỉ cần follow up guide trên website của hãng là okay.

Sau đó install Prometheus

Setup Group & User

groupadd prometheus
useradd -s /sbin/nologin --system -g prometheus prometheus

Setup các directories cần thiết

mkdir /var/lib/prometheus
for i in rules rules.d files_sd; do sudo mkdir -p /etc/prometheus/${i}; done

Directory “““/var/lib/prometheus sẽ dùng chứa data do đó suggest store trên HDD thay vì SSD chính để bảo toàn tuổi thọ cho SSD, cũng như không làm ảnh hưởng performance của SSD cho các việc khác liên quan tới OS.

Download Prometheus

mkdir -p /tmp/prometheus
cd /tmp/prometheus
curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/prometheus/releases/latest | grep browser_download_url | grep linux-amd64 | cut -d '"' -f 4 | wget -qi -
tar xvf prometheus*.tar.gz

Tiếp theo là cd vào directory vừa unzip ra và move binaries về “`/usr/local/bin

sudo mv prometheus promtool /usr/local/bin/

Sau đó tạo file config ( ở directory song song với data )

sudo mv prometheus.yml /etc/prometheus/prometheus.yml

Tạo service

[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=5s
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/ \
  --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
  --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries \
  --web.listen-address=0.0.0.0:9090 \
  --web.enable-lifecycle \
  --log.level=info

[Install]
WantedBy=multi-user.target

https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/command-line/prometheus

Chú ý thay đổi path phù hợp

Enable service khi boot và start

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable node_exporter
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl status node_exporter

Như vậy là xong. Prometheus sẽ chạy ở port 9090

Thực tế https://prometheus.jooservices.com

Ở các bài tiếp theo sẽ setup tiếp các exporters / loki