Bash script setup basically VM

No password required with sudo

joos ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Extend LVM

sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
sudo resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv

Setup timezone

sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
sudo timedatectl set-ntp on

Docker

sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Add the repository to Apt sources:
echo \
 "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Setup PHP

#!/bin/bash

echo 'Install requirements'

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

phpVersions=('8.3')
phpExtensions=('dev' 'cli' 'mbstring' 'curl' 'intl' 'mbstring' 'xml' 'xmlrpc' 'xsl' 'yaml' 'zip' 'imagick' 'gd' 'opcache' 'memcache' 'memcached' 'mysql' 'sqlite3' 'ldap' 'bcmath' 'fpm')
phpPecls=('mongodb' 'redis' 'pcov' 'apcu')

for phpVersion in "${phpVersions[@]}"
do
 echo "Install PHP ${phpVersion} extensions"
 extensions=$(printf "php${phpVersion}-%s " "${phpExtensions[@]}")
 sudo apt install -y $extensions

 echo "Install PHP ${phpVersion} pecl extensions"
 for phpPecl in "${phpPecls[@]}"
 do
  sudo pecl -d php_suffix="${phpVersion}" install "${phpPecl}"
  sudo pecl uninstall -r "${phpPecl}"  
  sudo bash -c 'echo "extension='${phpPecl}'.so" >> /etc/php/'${phpVersion}'/cli/php.ini'
  sudo bash -c 'echo "extension='${phpPecl}'.so" >> /etc/php/'${phpVersion}'/fpm/php.ini'
 done
done

ESXi – Github Runners via Docker

Context của bài toán này là build 1 con Docker để chạy Github Runners ( scaleble ). Và mọi thứ được chạy trong 1 con VM thuộc về ESXi

 • ESXi build 1 con VMWare chạy Ubuntu Server 20.04 . Cái này dễ dàng không có gì bàn cãi
 • Và tất nhiên sau đó sẽ setup Docker ( không cần chạy without sudo cũng được )

Và ta có 1 file docker-compose sau

version: "3.7"

services:
 runner:
  image: myoung34/github-runner:latest
  restart: always
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  environment:
   RUNNER_SCOPE: repo
   RUNNER_NAME_PREFIX: runner
   LABELS: ubuntu,x64
   REPO_URL: <repository_url>
   EPHEMERAL: 1
   ACCESS_TOKEN: <github_token>
  deploy:
   replicas: 4
   resources:
    limits: // Giới hạn tối đa
     cpus: '1'
     memory: 2G
    reservations: // Tối thiểu
     cpus: '1'
     memory: 1G

Và giờ chỉ cần chạy docker-compose up -d

Tuy nhiên câu chuyện chưa hết vui !!! Do bản chất ta đang chạy qua Docker. Do đó việc build các service ( cũng qua docker ) lại không khả thi. Cụ thể là ta cần build MySQL / Redis etc … Vậy thì sao ???

…. tách em nó ra 1 VM khác và update lại IP về con VM đó thôi 😀 . Chút mất công nhưng cơ bản đã dễ dàng rất nhiều.

Từ giờ con VM chạy Runners ta tạo n folder, mỗi folder cho 1 docker-compose ứng với 1 repository