HAProxy Health check fails

backend be_staging
    option httpchk

    server staging 192.168.1.60:80 check

Web server sử dụng Nginx

Đối với config trên thì HAProxy báo be_staging not available dù rằng mọi access đều working fine. !

Check Nginx log ta có

192.168.1.4 - - [27/Aug/2023:21:36:00 +0700] "OPTIONS / HTTP/1.0" 405 166 "-" "-"

Vậy là do Nginx nó trả về 405 cho OPTIONS requests.

Update HAProxy

backend be_staging
    option httpchk GET /
    http-check expect status 200

    server staging 192.168.1.60:80 check

Và mọi thứ trở về lại bình thường !