Laravel – Different between Model trait boot & initialization

Trace back to Model we have

  protected static function bootTraits()
  {
    $class = static::class;

    $booted = [];

    static::$traitInitializers[$class] = [];

    foreach (class_uses_recursive($class) as $trait) {
      $method = 'boot'.class_basename($trait);

      if (method_exists($class, $method) && ! in_array($method, $booted)) {
        forward_static_call([$class, $method]);

        $booted[] = $method;
      }

      if (method_exists($class, $method = 'initialize'.class_basename($trait))) {
        static::$traitInitializers[$class][] = $method;

        static::$traitInitializers[$class] = array_unique(
          static::$traitInitializers[$class]
        );
      }
    }
  }

Theo như code trên có thể thấy

 • boot sẽ call đến static method. Hay nói cách khác sẽ tác động tới mọi instances của Model này
 • trong khi đó `initialize thì ngược lại. Chỉ tác động tới instance hiện tại.

1 ví dụ thực tế

trait HasSlug
{
  public function initializeHasSystem()
  {
    $this->mergeCasts([
      'slug' => 'string'
    ]);

    $this->mergeFillable([
      'slug'
    ]);
  }

  public static function bootHasSlug()
  {
    static::creating(function ($model) {
      $model->{$model->getSlugName()} = Str::slug($model->name);
    });

    static::updating(function ($model) {
      $model->{$model->getSlugName()} = Str::slug($model->name);
    });
  }

  public function scopeSlug($query, $uuid)
  {
    return $query->where($this->getSlugName(), $uuid);
  }

  public function getSlugName()
  {
    return property_exists($this, 'slug') ? $this->slug : 'slug';
  }
}