Sử dụng domain riêng với iCloud – Mail

Not sure việc dùng iCloud và không có subscription sẽ support hay không.

Làm với icloud.com cho dễ nhỉ

Go to icloud.com/icloudplus, then sign in with your Apple ID.

https://support.apple.com/en-vn/guide/icloud/mm0e4339d289/icloud

Sau đó add custom domain và update 1 số records cho domain ( Nếu xài Cloudflare hoặc 1 số provider khác thì Apple sẽ authorize và làm tự động hết )

  • 2 MX records
  • 1 vài TXT records

Sau khi xong xuôi add thêm email mình cần xài <name>@domain. Và từ giờ Mail đã có thể sử dụng ( sent out ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *