Laravel – Different between Model trait boot & initialization

Trace back to Model we have

  protected static function bootTraits()
  {
    $class = static::class;

    $booted = [];

    static::$traitInitializers[$class] = [];

    foreach (class_uses_recursive($class) as $trait) {
      $method = 'boot'.class_basename($trait);

      if (method_exists($class, $method) && ! in_array($method, $booted)) {
        forward_static_call([$class, $method]);

        $booted[] = $method;
      }

      if (method_exists($class, $method = 'initialize'.class_basename($trait))) {
        static::$traitInitializers[$class][] = $method;

        static::$traitInitializers[$class] = array_unique(
          static::$traitInitializers[$class]
        );
      }
    }
  }

Theo như code trên có thể thấy

 • boot sẽ call đến static method. Hay nói cách khác sẽ tác động tới mọi instances của Model này
 • trong khi đó `initialize thì ngược lại. Chỉ tác động tới instance hiện tại.

1 ví dụ thực tế

trait HasSlug
{
  public function initializeHasSystem()
  {
    $this->mergeCasts([
      'slug' => 'string'
    ]);

    $this->mergeFillable([
      'slug'
    ]);
  }

  public static function bootHasSlug()
  {
    static::creating(function ($model) {
      $model->{$model->getSlugName()} = Str::slug($model->name);
    });

    static::updating(function ($model) {
      $model->{$model->getSlugName()} = Str::slug($model->name);
    });
  }

  public function scopeSlug($query, $uuid)
  {
    return $query->where($this->getSlugName(), $uuid);
  }

  public function getSlugName()
  {
    return property_exists($this, 'slug') ? $this->slug : 'slug';
  }
}

HAProxy Health check fails

backend be_staging
    option httpchk

    server staging 192.168.1.60:80 check

Web server sử dụng Nginx

Đối với config trên thì HAProxy báo be_staging not available dù rằng mọi access đều working fine. !

Check Nginx log ta có

192.168.1.4 - - [27/Aug/2023:21:36:00 +0700] "OPTIONS / HTTP/1.0" 405 166 "-" "-"

Vậy là do Nginx nó trả về 405 cho OPTIONS requests.

Update HAProxy

backend be_staging
    option httpchk GET /
    http-check expect status 200

    server staging 192.168.1.60:80 check

Và mọi thứ trở về lại bình thường !

Laravel – Stable Diffusion

Sau một thời gian nghịch Stable Diffusion thì giờ cũng chút hứng thú với … code Laravel cho em nó.

https://github.com/jooservices/Stable-Diffusion

Về cơ bản

 • Tạo ra queues để liên tục generate images
 • Tạo ra các “base prompt” để có thể tái` sử dụng ( ví dụ có thể tạo ``$prompt->portraits('Irene Aronson') thì sẽ tự add prompt là portraits của nghệ sĩ Irene Aronson

Alrite. Tuy nhiên trước đó thì cần chuẩn bị 1 số thứ

 • Stable Diffusion ( webUI ) chạy service
Description=systemd service start stable-diffusion

[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
ExecStart=/bin/bash /home/joos/stable-diffusion-webui/webui.sh
User=joos
WorkingDirectory=/home/joos/stable-diffusion-webui/
StandardOutput=append:/var/log/sdwebui.log
StandardError=append:/var/log/sdwebui.log

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • 1 em cron để chạy schedule:run của Laravel

Xong ! Giờ thì ta có 2 cách

 • Generate ra “queues” qua command
php artisan stable-diffusion:generate --prompt="a beautiful girl at 20 years old. she has colorful hair"

Command này sẽ sinh ra 1.001 queues ứng với prompt trên và … toàn bộ models mình đang có.

 • Code thêm theo ý
    $response = $service
      ->txt2img()
      ->generate($payload)
      ->save($queue->uuid)
      ->getResponse();

Stable Diffusion – Public port

Bài viết này mình không tập trung vào Stable Diffusion mà là cách xử lý bài toán public port khi bản thân nó chỉ bind cho localhost.

By default Stable Diffusion chỉ listening trên 127.0.0.1:7860, nghĩa là bạn không thể public ra ngoài Internet hoặc access từ các máy khác trong LAN.

Tất nhiên ta vẫn có thể sử dụng paramter –listen để listening trên 0.0.0.0:7860. Tuy nhiên cái giá phải trả là sẽ bị hạn chế nhiều thứ ( góc nhìn của developer AUTOMATIC1111 có lẽ là hạn chế bị change settings, cài extensions ngoài ý muốn khi public ).

Nhưng nếu bạn vẫn muốn làm điều này thì sao ? Giải quyết bài toán này khá đơn giản với HAProxy

 • HAProxy có thể dùng Frontend để listening 1 port nhất định sau đó forwarding về 1 IP khác. Trong trường hợp này là 127.0.0.1

Vậy trên chính cái máy bạn install Stable Diffusion WebUI, ta setup thêm HAProxy và cấu hình

frontend http
    bind :8080
    mode http

    default_backend be_developbackend be_develop
  # default backend
    #option httpchk

    server hosting 127.0.0.1:7860

Nghĩa là ta listening port 8080 từ ngoài vào ( tất nhiên router đã NAT 8080 về IP máy rồi ).

Sau đó do HAProxy nằm trên chính máy Stable Diffusion nên hiển nhiên access 127.0.0.1 được. Vậy ta cứ forward về đó thôi.

Xong 😀

Tất nhiên lúc này ta có thể secure thêm 1 chút bằng basic authenticate.

JomSocial – Troubleshooter

Feature này mình nghĩ ra và develop cho JomSocial … và cũng là feature cuối cùng mình làm cho JomSocial.

Khi làm supporter hầu hết các tình huống gặp phải là end users sử dụng VÔ TỘI VẠ các 3rd parties mà không bao giờ quan tâm đến compatibility của chúng. Song song đó họ cũng TÙY TIỆN modify vào core của JomSocial gây ra conflict, và sau đó request support !!!

Vậy nên Troubleshooter được develop để xử lý việc này

 • Check các 3rd parties và cũng cảnh báo các issues liên quan đến compatibility
 • Đảm bảo server đúng như requirements
 • Đảm bảo core files không bị modified
 • Có thể automatically restore các files nếu thấy có modified

Cũng thú vị chứ nhỉ ? 🙂

HAProxy SSL Passthrough

frontend ssl
    bind :443
    mode tcp
    option tcplog

    # Wait for a client hello for at most 5 seconds
    tcp-request inspect-delay 5s
    tcp-request content accept if { req_ssl_hello_type 1 }

    use_backend be_ssl_hosting if { req_ssl_sni -i jooservices.com }

    default_backend be_ssl
backend be_ssl_hosting
    mode tcp
    balance roundrobin
    server aaa_ssl_server 192.168.1.39:443 check